Để SLiMS ứng dụng vào thực tế, giảm công sức cho cán bộ thư viện huyện và thuận tiện cho bạn đọc, cần phải khắc phục vấn đề: Xuất nhập dữ liệu, In sổ ĐKCB...

 1. OPAC:
  - Bổ sung phần tìm kiếm theo mở rộng theo nhà xuất bản và năm xuất bản.
  - Bổ sung thông tin năm xuất bản trên kết quả tìm kiếm.
  - Bổ sung thêm chức năng bạn đọc phải đăng nhập mới sử dụng được tài liệu số.
 2. Biên mục:
  - Nâng cấp phần nhập file MARC 21 mà không phải cài thêm PEAR, Marc_File, Structures_LinkedList. Khắc phục lỗi mỗi lần import chỉ nhận được một tài liệu.
  - Nhập file MARC 21 từ MARC bổ sung thêm thông tin chỉ số tập, tên tập, tùng thư, giá tiền, ký hiệu xếp giá....
  - Biên mục sao chép từ SLiMS sang SLiMS trọn vẹn không mất dữ liệu các trường Content Type, Media Type, GMD Type....
  - (31/07/2019) Lấy dữ liệu thư mục từ OPAC SLiMS sang SLiMS.
 3. Báo cáo:
  - In sổ đăng ký cá biệt theo mẫu thường dùng (có thông tin NXB, Năm XB, giá tiền, Phân loại)
 4. Một số lỗi:
  - (14/07/2019) Fix lỗi xuất danh sách Excel không hiện tiếng Việt (UTF-8)
  - (16/07/2019) Fix một số lỗi tìm kiếm có tên sách nhưng không ra kết quả.
 5. Một số tính năng mới:
  - (16/7/2019) Nâng cấp hệ thống tra cứu liên thư viện của phần mềm OpenBiblio lấy dữ liệu vào phần mềm SLiMS
  - Chuyển đổi dữ liệu từ OpenBiblio qua SLiMS với biểu ghi và số đăng ký cá biệt gần như trọn vẹn các trường của SLiMS.
  - Hỗ trợ xếp kho và định vị tài liệu theo ngăn, giá và sắp xếp tài liệu theo Call Number dành cho kho mở
  - Xây dựng kho hình ảnh và kế thừa hình ảnh bìa sách theo chỉ số ISBN
  - Chức năng kiểm kê sách trực tiếp bằng điện thoại di động
  - Dùng máy tính bảng xử lý luân chuyển, phục vụ sách lưu động (point to point) 

Thông tin


Danh mục truy cập công cộng trực tuyến (OPAC) - Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm để tìm tài liệu nhanh chóng